8 listopada 2021   21:07

wróć na stronę aktualności Wniosek do Studium

Drodzy Mieszkańcy, związku z podjęciem przez Radę Miasta Gliwice w dniu 9 września 2021 r. uchwały numer Nr XXIX/604/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice, a także stosownie do Zarządzenia organizacyjnego nr 12/10 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 4 lutego 2010 r. (z późn. zm.), Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Planowania Przestrzennego zawiadamia o rozpoczęciu prac nad projektem Studium.

Wszystkich mieszkańców zachęcamy do składania wniosków do Studium.

Wnioski dotyczące wskazanego powyżej Studium, mogą być składane w terminie do dnia 30 listopada 2021r. w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

– w formie papierowej – drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Jasna 31 A, 44-122 Gliwice,

– w formie papierowej – osobiście w Biurze Obsługi Interesantów w budynku przy ul. Zwycięstwa 21, 44 – 100 Gliwice lub w budynku przy ul. Jasnej 31 A, 44 – 122 Gliwice – na stanowiskach informacyjno-podawczych, w godzinach pracy Urzędu,

– w formie elektronicznej – za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,

– w formie elektronicznej – wniesione za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: pp@um.gliwice.pl

Treść ogłoszenia w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w granicach administracyjnych miasta Gliwice, jest opublikowana w BIP pod adresem:

https://bip.gliwice.eu/ogloszenie-prezydenta-miasta-gliwice-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-studium

 

W Portalu planistycznym pod adresem https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny-suikzp-w-opracowaniu stworzona została zakładka „Studium w opracowaniu”, która jest dedykowana trwającym aktualnie procedurom zmiany Studium.

W ww. zakładce znajduje się m.in. „Nowe Studium”, w którym zamieszczane będą najważniejsze informacje dotyczące kolejnych, rozpoczętych etapów opracowania Studium dla miasta.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 32 338-65-12 i 32 338-65-02.


Witaj na stronie Rady Dzielnicy Stare Gliwice!

Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi działami oraz kontaktu z nami.

©2022 Rada Dzielnicy Stare Gliwice